GoldPrice

.

View Spot Gold Prices at the No. 1 Gold Price Site

Calculators

Current Gold Holdings

$

Future Gold Price

Current Silver Holdings

$

Future Silver Price

Save the values of the calculator to a cookie on your computer.

Note: Please wait 60 seconds for updates to the calculators to apply.

Display the values of the calculator in page header for quick reference.

The Holdings Calculator permits you to calculate the current value of your gold and silver.

  • Enter a number Amount in the left text field.
  • Select Ounce, Gram or Kilogram for the weight.
  • Select a Currency. NOTE: You must select a currency for gold first, even if you don't enter a value for gold holdings. If you wish to select a currency other than USD for the Silver holdings calculator.

The current price per unit of weight and currency will be displayed on the right. The Current Value for the amount entered is shown.

Optionally enter number amounts for Purchase Price and/or Future Value per unit of weight chosen.

The Current and Future Gain/Loss will be calculated.

Totals for Gold and Silver holdings including the ratio percent of gold versus silver will be calculated.

The spot price of Gold per Troy Ounce and the date and time of the price is shown below the calculator.

If your browser is configured to accept Cookies you will see a button at the bottom of the Holdings Calculator.

Pressing the button will place a cookie on your machine containing the information you entered into the Holdings Calculator.

When you return to goldprice.org the cookie will be retrieved from your machine and the values placed into the calculator.

A range of other useful gold and silver calculators can be found on our Calculators page

Gold Price Calculators
Product
1 Gram Gold Bar 1 Gram Gold Bar Shop Now
2.5 gram gold bar 2.5 Gram Gold Bar Shop Now
1/10 oz Gold Eagle 1/10 oz Gold Eagle Shop Now
5 Gram Gold Bar Shop Now
1/4 oz AGE 1/4 oz Gold Eagle Shop Now
10 Gram Gold Bar Shop Now
1/2 oz Gold Eagle Shop Now
1 oz Gold Panda Coin 30 Gram Gold Panda Shop Now
Valcambi 1oz Gold Bar 1 oz Gold Bar Shop Now
1 oz Australian Kangaroo 1 oz Australian Kangaroo Shop Now
1 oz Gold Maple Leaf Coin 1 oz Gold Maple Leaf Shop Now
1 Oz Gold Buffalo 1 oz American Gold Buffalo Shop Now
1 oz Gold Krugerrand 1 oz Gold Krugerrand Shop Now
1 oz Austrian Gold Philharmonic Coin Shop Now
1 oz Gold Britannia 1 oz Gold Britannia Shop Now
Gold American Eagle Coin 1 oz Gold Eagle Shop Now
1 oz Gold Libertad 1 oz Gold Mexican Libertad Shop Now
Perth Mint 10 oz Gold Bar 10 oz Gold Bar Shop Now
1 Kilo Gold Bar 1 Kilo Gold Bar Shop Now

Biểu đồ giá vàng tại chỗ tự động cập nhật mỗi phút.

Chia sẻ này giá vàng tại chỗ hoặc biểu đồ giá tại chỗ bạc bằng cách thêm mã html giá vàng bảng xếp hạng cho trang trang web của bạn. Bạn có thể thay đổi mã html miễn là một văn bản liên kết với goldprice.org còn lại từ các từ "giá vàng" một nơi nào đó trên mỗi trang hiển thị trong bảng xếp hạng.